O systému / about system / про систему

HUMAN GATE = systém pro podporu řízení cílené humanitární pomoci.

 • Systém zajistí přehlednost a zrychlení hmotných i nehmotných dodávek humanitární pomoci.
 • SW podpora systému zajišťuje evidenci spolupracujících subjektů při specifikaci a propojení konkrétních potřeb konkrétních subjektů, s konkrétní humanitární dodávkou od konkrétních subjektů pomoci.
 • Systém podporuje koordinaci obousměrného vytěžování přepravních kapacit.
 • Systém podporuje humanitární i ekonomickou spolupráci komerčních firem.
 • Systém svou transparentní evidencí a cíleností omezuje zneužívání humanitární pomoci.

 

HUMAN GATE = система для підримки управління цільовою гуманітарною допомогою.

 • Система забезпечує прозорість та пришвидшення матеріальних та нематеріальних постачань гуманітарної допомоги.
 • SW підтримка системи забезпечує перегляд субʼєктів, що співпрацюють під час  специфікації та взаємозвʼязку конкретних потреб конкретних субєктів, з конкретним гуманітарним постачанням від конкретних субʼєктів, що допомагають.
 • Система підтримує координацію використання транспортних потужностей з обох сторін.
 • Система підтримує гуманітарну та економічну співпрацю конкретних фірм.
 • Система завдяки транспарентності та цільовому призначенню oбмежує зловживання гуманітарною допомогою.

 

HUMAN GATE = the system to support the management of targeted humanitarian aid.

 • The system will ensure clarity and acceleration of tangible and intangible supplies of humanitarian aid.
 • SW support of the system ensures the registration of cooperating subjects in the specification and connection of specific needs of specific subjects, with specific humanitarian supply from specific subjects of assistance.
 • The system supports the coordination of two-way utilization of transport capacities.
 • The system supports humanitarian and economic cooperation of commercial companies.
 • With its transparent registration and targeting, the system reduces the misuse of humanitarian aid.