O systému / about system / про систему

HUMAN GATE = systém pro podporu ekonomické a humanitární spolupráce českých a ukrajinských firem.

 • Systém slouží k efektivní a transparentní distribuci zboží, a to jak formou přímého nákupu, tak humanitární pomoci.
 • Systém zajistí přehlednost a zrychlení hmotných dodávek.
 • SW podpora systému zajišťuje evidenci spolupracujících subjektů při specifikaci a propojení konkrétních potřeb konkrétních subjektů, s konkrétní dodávkou od konkrétních subjektů.
 • Systém podporuje koordinaci obousměrného vytěžování přepravních kapacit.
 • Systém svou transparentní evidencí a cíleností omezuje zneužívání humanitární pomoci.

(Systém mohou aktuálně používat pouze spolupracující subjekty.)

 

HUMAN GATE = system for supporting economic and humanitarian cooperation between Czech and Ukrainian companies.

 • The system serves for efficient and transparent distribution of goods, both in the form of direct purchase and humanitarian aid.
 • The system will ensure transparency and acceleration of material deliveries.
 • The SW support of the system ensures the registration of cooperating entities while specifying and linking specific needs of specific entities, with specific supplies from specific entities.
 • The system supports the coordination of two-way utilisation of transport capacities.
 • The system limits the misuse of humanitarian aid through its transparent registration and targeting.

(Only cooperating entities can currently use the system.)

 

HUMAN GATE = проект підтримки економічної та гуманітарної співпраці між чеськими та українськими компаніями.

 • проект слугує для ефективного та прозорого розподілу товарів як у формі прямих закупівель, так і у формі гуманітарної допомоги.
 • Проект забезпечить прозорість і прискорення постачання.
 • SoftWare підтримка забезпечує реєстрацію організацій, що співпрацюють, одночасно визначаючи та пов'язуючи конкретні потреби конкретних організацій з конкретними поставками від конкретних організацій.
 • Проект підтримує координацію двостороннього використання логістичних можливостей.
 • Проект зменшує ризик зловживання гуманітарною допомогою завдяки її прозорому обліку та адресності.